24 کابوس والدین (مشکلات رفتاری کودکان) - بدون محدودیت سنی

محور ها

1-وابستگی
2-جیغ کشیدن
3-بیقراری
4-داد زدن
5-پرتاب کردن
6-استرس و اضطراب
7-تیک و انواع آن
8-کتک زدن
9-اختلالات تغذیه
10-مشکلات دفعی(روز یا شب ادراری)
11-لکنت یا ناروانی گفتار
12-مشکلات روابط اجتماعی
13-مشکلات خواب
14-دروغ گفتن
15-انگشت مکیدن
16-کابوس های شبانه
17-ناخن خوردن
18-انزوا و افسردگی
19-وسواس
20-لجبازی و نافرمانی
21-سلطه گری و مالکیت
22-خبرچینی و گزارش دادن
23-غرزدن و ناله کردن
24-ترس و وحشت

زمان و قیمت

بیش از 300 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 3،900،000 ریال (سیصد و نود هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 2،400،000 ریال (دویست و چهل هزار تومان)