پدر آگاه - بدون محدودیت سنی

محور ها

 اصول اولیه فرزندپروری به سبک پدران

عوامل تأثیرگذار بر نقش پدران

تقلید برای همانند سازی کودکان

قانون برنده و بازنده

قاطعیت یا عصبانیت

زمان و قیمت

150 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،400،000 ریال (صد و چهل هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 900،000 ریال (نود هزار تومان)