بازی - تا هفت سال

محتوای آموزشی این کارگاه از کارگاه های بازی تولد تا دو سال و دو تا چهار سال جدید تر و کامل تر بوده و در صورتی که قبلا این کارگاه ها را مشاهده کرده اید، خرید و مشاهده این کارگاه نیز به شما توصیه می شود

محور ها

آموزش اصول اساسی بازی به والدین
استفاده از بازی برای تقویت اعتماد به نفس عزت نفس
معرفی و آموزش بازی های شانزده گانه

زمان و قیمت

بیش از 180 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 3،500،000 ریال (سیصد و پنجاه هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،900،000 ریال (صد و نود هزار تومان)