لج+بازی در کودکان - بدون محدودیت سنی

محور ها

دلیل لج بازی کودکان

راهکار مدیریت لج بازی

زمان و قیمت

بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،400،000 ریال (صد و چهل هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 900،000 ریال (نود هزار تومان)