لج+بازی در کودکان

بدون محدودیت سنی

محور ها

  • دلیل لج بازی کودکان
  • راهکار مدیریت لج بازی
  • زمان و قیمت

    بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

     مبلغ : 1،400،000 ریال