ناخن جویدن در کودکان - بدون محدودیت سنی

محور ها

دلیل ناخن جودن کودکان

راهکار مدیریت ناخن جویدن

زمان و قیمت

بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،400،000 ریال (صد و چهل هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 900،000 ریال (نود هزار تومان)