پرخاشگری - بدون محدودیت سنی

محور ها

تا چه اندازه پرخاشگری در کودکان طبیعی است ؟

چه واکنشی در مقابل پرخاشگری کودکان مناسب است ؟

زمان و قیمت

بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،400،000 ریال (صد و چهل هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 900،000 ریال (نود هزار تومان)