وابستگی در کودکان و مدیریت آن - بدون محدودیت سنی

محور ها

علائم وابستگی کودک

تبدیل وابستگی به دلبستگی

زمان و قیمت

بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،400،000 ریال

مبلغ فروش ویژه : 675،000 ریال