در ویدیوهای خانواده آگاه پایه و اساس فرزندپروری به تفکیک سن تدوین و ضبط شده است و تمام دغدغه ها و چالش های هر سن را براساس تجارب ۱۰ ساله با راهبردهای عملی و کاربردی توضیح دادم.


خانواده آگاه 1 - بدو تولد تا یکسال

محور ها

زمان و قیمت

اضطراب جدایی و بهترین راهکار برای حل آن

دلبستگی و دوری از وابستگی

تربیت جنسی تا یکسالگی

نحوه غذا دادن به کودک

نحوه جداکردن اتاق خواب

بیش از 100 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


خانواده آگاه 2 - یک تا دو سال

محور ها

حل اضطراب جدایی و ترس کودکان

آموزش فرایند از شیر گرفتن

تنظیم خواب

بهترین برخورد با احساس مالکیت کودک

نحوه صحیح نه گفتن به کودک

راهکارهایی برای جلوگیری از لجباز شدن کودکان

تربیت جنسی تا دوسالگی

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


خانواده آگاه 3 - دو تا سه سال

محور ها

حل اضطراب جدایی و ترس کودکان

آموزش فرایند از شیر گرفتن

تنظیم خواب

بهترین برخورد با احساس مالکیت کودک

نحوه صحیح نه گفتن به کودک

راهکارهایی برای جلوگیری از لجباز شدن کودکان

تربیت جنسی تا سه سالگی

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


خانواده آگاه 4 - سه تا چهار سال

محور ها

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


خانواده آگاه 5 - چهار تا پنج سال

محور ها

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)