در ویدیوهای خانواده آگاه پایه و اساس فرزندپروری به تفکیک سن، تدوین و ضبط شده است و تمام دغدغه ها و چالش های هر سن را براساس تجارب ۱۰ ساله با راهبردهای عملی و کاربردی توضیح دادم.

خانواده آگاه 1

بدو تولد تا یکسال

محور ها

 • اضطراب جدایی و بهترین راهکار برای حل آن
 • دلبستگی و دوری از وابستگی
 • تربیت جنسی تا یکسالگی
 • نحوه غذا دادن به کودک
 • نحوه جداکردن اتاق خواب
 • بیش از 100 دقیقه فیلم آموزشی
 • زمان و قیمت

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  خانواده آگاه 2

  یک تا دو سال

  محور ها

 • حل اضطراب جدایی و ترس کودکان
 • آموزش فرایند از شیر گرفتن
 • تنظیم خواب
 • بهترین برخورد با احساس مالکیت کودک
 • نحوه صحیح نه گفتن به کودک
 • راهکارهایی برای جلوگیری از لجباز شدن کودکان
 • تربیت جنسی تا دوسالگی
 • زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  خانواده آگاه 3

  دو تا سه سال

  محور ها

 • از پوشک گرفتن
 • حل اضطراب جدایی و ترس کودکان
 • آموزش فرایند از شیر گرفتن
 • تنظیم خواب
 • بهترین برخورد با احساس مالکیت کودک
 • نحوه صحیح نه گفتن به کودک
 • راهکارهایی برای جلوگیری از لجباز شدن کودکان
 • تربیت جنسی تا سه سالگی
 • زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  خانواده آگاه 4

  سه تا چهار سال

  زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  خانواده آگاه 5

  چهار تا پنج سال

  محور ها

  زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  X